Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
KAPCSOLATFELVÉTEL
ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adatok

Hatályos: 2020-11-02-től, visszavonásig.

Általános szerződés (ÁSZF) a szolgáltatások megrendelési feltételeiről ad tájékoztatást.

Név: Nuszpl Ákos egyéni vállalkozó

Székhely Cím: 6430 Bácsalmás, Huszár utca 34.

Adószám: 56668791-1-23

A vállalkozó  alanyi áfamentes tevékenységet folytat, Áfa-t nem számol fel.

1. Szerződés tárgya

Munkakapcsolat a felek között, a weboldalon leadott, vagy írásban történő megrendeléssel kezdődik, majd az első konzultáció alkalmával a megbeszélt feladatokat írásban rögzítik. Feladat egyeztetést követően, megbízási szerződéskötés történik és a szerződés mindkét fél által cégszerű aláírásával jön létre.  Megbízási szerződés a Megbízó és a Megbízott közötti szolgáltatás igénybevételét, annak díját, körülményeit, módját, fizetési feltételeit, a kezdési és befejezési határidőket határozza meg írásban.

A szerződő felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény PTK 6:272 §  -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

A weboldalon leadott rendelés esetében a megrendelő, megrendelésével elfogadja és tudomásul veszi az ÁSZF és adatvédelmi tájékoztatót, illetve a megrendelni kívánt termék/szolgáltatás leírását.

2. Szerződő felek jogai és kötelezettségei
  • Megbízott a Megbízási szerződésben meghatározott feladatokat a szerződésben rögzített határidőig a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni.
  • Ha a megbízás teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja a Megbízottat a határidőre történő teljesítésben, haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható időtartamáról és okáról.
  • Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.
  • A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni.
  • A Megbízott köteles a Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve előzetes egyeztetések alapján tájékoztatni, továbbá a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.
  • A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
  • Amennyiben a Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja.
  • Megbízott a jelen szerződés tárgykörébe eső feladatainak elvégzését köteles úgy megszervezni, hogy biztosítsa annak gazdaságos és gyors befejezését.
3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megkötött szerződésben, további kiegészítő írásos egyeztetésben, meghatározott feladatait határidőre, maradéktalanul a meghatározott követelményeknek megfelelően teljesíti.

Amennyiben a Megbízott (bizonyíthatóan az önhibájából eredően) késedelmesen teljesít, továbbá a Megbízott a Megbízót, a várható késedelemről és annak okáról nem, vagy nem megfelelően tájékoztatta, a Megbízott kompenzálás céljából 10 óra ingyen keretet biztosít további megbízás esetén a Megbízó részére. Ha a Megbízó nem él az ingyenes 10 óra kerettel, a Megbízott vállalja a jelen szerződés egyszeri alkalommal fizetett megbízási díjának 30%-ig történő pénz visszatérítését. A 10 óra ingyen keretet, maximum 2 hónapon belüli felhasználásra biztosított. Visszatérítés esetén a Megbízó, az átvett és teljesített feladatokat felhasználhatja.

Amennyiben a Megbízó nem elégedett a Megbízott által teljesített megbízással, a Megbízott térítésmentesen korrekciót végez a Megbízó részére a megbízási szerződésben feltüntetett feladatokra vonatkozóan, a feladatok teljesítésével töltött idő 75%-ig, de maximum 20 órában. Amennyiben a Megbízó a korrekciót követően sem elégedett a megbízási szerződésben felsorolt feladatok teljesítésével, az egyszeri alkalommal fizetett megbízási díjának 30%-ig vállalja a Megbízott a pénzvisszatérítést. Visszatérítés esetén a Megbízó az átvett és teljesített feladatokat felhasználhatja. A minőségi kifogást legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges a Megbízott részére írásban jelezni.

4. Munkamenet tájékoztatás

A Megbízott a megbeszélt időpontokban és módon jelentést tesz a Megbízó felé a munka menetéről. Amennyiben kérdés és egyéb kérés merül fel, a szerződő felek írásban rögzítik. A feladat elvégzését követően a szerződő felek a teljesítés igazolás aláírásával, a Megbízó a díj kifizetésével, Megbízott a kész anyag átadásával tekinti befejezettnek a megbízást.

5. Munkaidő

A rendes munkaidő: Hétfő- Péntek 8:00-17:00-ig .

A rendes munkaidőn felül, illetve szombat, vasárnap, ünnepnap, csak sürgős esetben van rendelkezésre állás, kizárólag előre történt egyeztetés és megállapodás esetén. Munkaidőn túli munkavégzésre minden esetben felár kerül felszámításra. Munkaidő után beérkező észrevételek, megrendelések, a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Általános munkaidőn túli munkavégzés

Hétfő- Péntek  17:00-8:00-ig illetve szombati nap.

Ebben az esetben 1,5x szorzóval kerül elszámolásra a munkavégzés.

Munkaszüneti napok, Ünnepnapokon történő munkavégzés

Ebben az esetben 2x szorzóval kerül elszámolásra a munkavégzés.

6. Árlista

Árak az ajánlattételt követően és a szerződésben rögzítve kerülnek pontos meghatározásra. Megbízási szerződésben részletezésre kerül a megrendelt szolgáltatás, teljesítés feltételei és az ár. A szerződésben nem részletezett feladatok elvégzésére felelősségvállalás nincs. Bármilyen módosítás írásban lehetséges.

A weboldalon történt megrendelés esetén a termék ára fel van tüntetve és a megrendelő a feltüntetett árat és kapcsolódó leírást fogadja el, külön egyeztetés nélkül. Az esetlegesen nem tisztázott, további részletek egyeztetése vagy változtatása, írásban történik.

7. Elszámolás

Megbízó által delegált megbízás teljesítését a Megbízott a teljesítéséhez szükséges időt, perc alapon számolja. Minden megkezdett munkavégzésre minimum 5 perc kerül felszámolásra. Igény szerint a munkamenet elszámolás ellenőrzésére Toggl applikáció alkalmazása is lehetséges. Minden esetben a nettó munkaidő kerül elszámolásra, tehát ebédidő, elszámolással, korrekcióval töltött idő, esetleg a szükséges tanulási idő nem kerülnek elszámolásra a Megbízó felé.

Projekt alapú megbízás esetén fix, előre egyeztetett ár van, arról munkaidő elszámolás nem készül.

8. Titoktartás

A Megbízott gondoskodik arról, hogy a feldolgozott feladatok, dokumentumok, illetve valamennyi információ, üzleti folyamat harmadik fél tudomására ne juthasson, továbbá minden olyan információt bizalmasan köteles kezelni, mely számára a teljesítés során a tudomására jutott.

A szerződő felek figyelembe veszik az Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerinti adatvédelmi jogot és rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése, súlyos szerződésszegésnek minősül és Polgári törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

9. Fizetési feltételek

A Fizetés minden esetben a Megbízott Erste Bank-nál vezetett 11600006-00000000-94435269 számú bankszámlájára történő átutalással, 8 napon belüli fizetési határidővel lehetséges.

Késedelmes fizetés esetén az előző számla kiegyenlítéséig további munkavégzés nem történik.

10. Vis Maior esetek

Szerződő felek Vis maior (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. A Vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.